Donar-me d'alta

IMPORTANT : En cas de seleccionar membre familiar el Club es reserva el dret de demanar copia del llibre de familia
Completi aquest formulari per sol·licitar la inscripció.
* Camps obligatoris
Dades d'Access
Dades personals
Dades de contacte
Rebre informació
Continuar amb el registre

Per completar el registre ha de triar una de les següents modalitats de quotes.

Modalitats d'alta
Cal indicar la seva data de naixement per triar les quotes.
Dades del Banc
Condicions
- El sotasignat, del qual consten les dades en aquesta inscripció, sol·licita ser admès com a soci del Reial Club Nàutic de Tarragona comprometent-se a acceptar en totes les seves parts el reglament de la Societat, essent proposat pels socis que acompanyen amb la seva signatura.

- Art. 6.2. dels estatus del club – L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà en:

a) sol·licitud escrita d’admissió voluntària de la persona interessada, que haurà d’estar avalada per DOS SOCIS O SÒCIES mitjançant la seva signatura, presentada per escrit a la junta directiva, en la qual hauran de fer constar les seves dades personals.

b) acord d’admissió o no de la junta directiva respecte del peticionari/a en la primera reunió que realitzi amb posterioritat a la seva sol·licitud.

- Durant les Activitats realitzades al club i durant el seu dia a dia, soc coneixedor/a que es faran fotografies i filmacions i autoritzo expressament les persones organitzadores perquè en facin ús per a la seva difusió, transformació i reproducció.

- S’ avisarà la baixa de soci amb 15 dies d’antelació abans de finalitzar el mes, en cas contrari, haurà de pagar el següent.

- En compliment amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals seran tractats i quedaran incorporats en fitxers responsabilitat de REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA registrats amb la finalitat d’ESTABLIR LA BASE DE DADES DE SOCIS I SÒCIES DEL CLUB

- Les dades que se li sol·liciten resulten necessaris, de manera que de no facilitar-los no serà possible la prestació del servei requerit, en aquest sentit, vostè consent expressament la recollida i el tractament dels mateixos per a la citada finalitat.

- D'igual forma, autoritza la comunicació de les seves dades de caràcter personal a l'entitat REIAL CLUB NÀUTIC TARRAGONA per a la finalitat d’ESTABLIR LA BASE DE DADES DE SOCIS I SÒCIES DEL CLUB, realitzant-se la comunicació únicament per a aquest fi.

- En tot cas, pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la seu social, situada al PORT ESPORTIU S/N – EDIFICI CLUB NÀUTIC 43004 TARRAGONA.

- Li preguem que en el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades de caràcter personal, ens ho comuniqui amb la finalitat de mantenir actualitzats els mateixos.